Дослідження вмісту beta-2-мікроглобуліну в плазмі крові та сечі при гострому пієлонефриті та супутньому цукровому діабеті в експерименті за умов медикаментозного впливу

Show simple item record

dc.contributor.author Борисов, С. О. ua
dc.contributor.author Колосов, А. М. ua
dc.contributor.author Борисов, О. В. ua
dc.contributor.author Костєв, Ф. І. ua
dc.contributor.author Borisov, S. A. en
dc.contributor.author Kolosov, A. N. en
dc.contributor.author Borisov, A. V. en
dc.contributor.author Kostev, F. I. en
dc.contributor.author Борисов, С. А. ru
dc.contributor.author Колосов, А. Н. ru
dc.contributor.author Борисов, А. В. ru
dc.contributor.author Костев, Ф. И. ru
dc.date.accessioned 2020-12-11T08:53:04Z
dc.date.available 2020-12-11T08:53:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Дослідження вмісту beta-2-мікроглобуліну в плазмі крові та сечі при гострому пієлонефриті та супутньому цукровому діабеті в експерименті за умов медикаментозного впливу / С. О. Борисов, А. М. Колосов, О. В. Борисов, Ф. І. Костєв // Урологія. – 2020. – Т. 24, № 1. – С. 20–25. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/8409
dc.description.abstract Незважаючи на значну кількість експериментальних та клінічних досліджень щодо вдосконалення методів лікування пієлонефриту та супутнього йому цукрового діабету (ЦД), означені нозоформи за темпами приросту серед основних причин летальності посідають відпо-відно друге та третє місця. Так, за останні 10 років кількість летальних випадків від хронічних захворювань нирок у світі зросла на 82,0%, від ЦД – на 93,0%. Відомо, що безперечним критерієм хронізації перебігу пієлонефриту є ступінь ушкодження тубулоінтерстиціальної тканини нирок. Одним із факторів несприятливого перебігу гострого пієлонефриту (ГП) є зростання рівня b-2-мікроглобуліну (b2-МГ) у крові та сечі хворих. Підвищення концентрації сивороткового b2-МГ відбувається при субклінічному порушенні функції нирок на рівні клубочків, а зростання вмісту пептиду в сечі свідчить про появу тубулярних уражень. Наводяться дані про те, що b2-МГ є сприйнятливим до модифікації з утворенням кінцевого продукту глікації, спроможного виявити цитотоксичну дію. У сучасній літературі представлені дані, які свідчать про можливість використання b-2-мікроглобуліну як ефективного діагностичного біомаркера при діабетичних ниркових ускладненнях порівняно з визначенням вмісту креатиніну та азоту в плазмі крові. З огляду на вищенаведене, подальше до-слідження патогенетичних особливостей розвитку запальних захворювань нирок на тлі супутнього ЦД, з метою вивчення можливостей коригуючого лікувального впливу є актуальним завданням сучасної урологічної науки. Мета дослідження: вивчити динаміку вмісту b2-МГ в плазмі крові та сечі щурів в умовах медикаментозного впливу при експериментальному пієлонефриті та супутньому цукровому діабеті. uk_UA
dc.description.abstract An indisputable criterion for the chronicity of pyelonephritis is damage to the tubulointerstitial tissue of the kidneys. One of the factors of the adverse course of pyelonephritis is an increase in the level of β-2 microglobulin in the blood and urine of patients. An increase in the concentration of serum β2-MG occurs with impaired renal function at the glomerular level, and an increase in the content of the peptide in the urine indicates tubular lesions. Therefore, studies of the pathogenetic features of the development of inflammatory kidney diseases against the background of concomitant diabetes mellitus in order to study the corrective effect of drugs with the metabolism of the corrective effect is an urgent task. The obtained data on changes in the content of β-2-Microglobulin indicate the important role of concomitant type II diabetes mellitus, and to a greater extent type I in the development of tubulointerstitial lesions in acute pyelonephritis in rats. Etiopathogenetic drug correction, significantly contributed to the development of a tendency to normalize the level of β-2-Microglobulin in the body of animals with acute pyelonephritis with concomitant diabetes mellitus type I and II, it was noted a possible decrease in type I diabetes in blood plasma by 35, 4 % in urine by 38.7%, with type II diabetes in blood plasma by 39.0% and in urine by 41.4% in relation to the group with etiotropic drug exposure. en
dc.description.abstract Бесспорным критерием хронизации пиелонефрита являются повреждения тубулоинтерстициальных тканей почек. Одним из факторов неблагоприятного течения пиелонефрита – это рост уровня β-2-микроглобулина в крови и моче больных. Рост концентрации сывороточного β2-МГ происходит при нарушении функции почек на уровне клубочков, а повышение содержания пептида в моче свидетельствует о тубулярных поражениях. Поэтому исследования патогенетических особенностей развития воспалительных заболеваний почек на фоне сопутствующего сахарного диабета с целью изучения коррегирующего воздействия препаратов с метаболизм корректирующим действием является актуальной задачей. ru
dc.language.iso uk en
dc.subject пієлонефрит uk_UA
dc.subject цукровий діабет uk_UA
dc.subject патогенетичний медикаментозний вплив uk_UA
dc.subject експеримент uk_UA
dc.subject цитотоксин uk_UA
dc.subject pyelonephritis en
dc.subject diabetes mellitus en
dc.subject pathogenetic drug exposure en
dc.subject experiment en
dc.subject cytotoxin en
dc.subject пиелонефрит ru
dc.subject сахарный диабет ru
dc.subject патогенетическое медикаментозное воздействие ru
dc.subject эксперимент ru
dc.subject цитотоксин ru
dc.title Дослідження вмісту beta-2-мікроглобуліну в плазмі крові та сечі при гострому пієлонефриті та супутньому цукровому діабеті в експерименті за умов медикаментозного впливу uk_UA
dc.title.alternative The study of the content of β-2-microglobulin in blood plasma and urine in modeling acute pyelonephritis and concomitant diabetes mellitus under conditions of drug exposure in the experiment en
dc.title.alternative Исследование содержания beta-2-микроглобулина в плазме крови и мочи при остром пиелонефрите и сопутствующем сахарном диабете в єксперименте в условиях медикаментозного воздействия ru
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account