Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) ISSN 2522-9583

Ласкаво просимо в Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) - електронний архів документів, публікацій наукових досліджень співробітників, викладачів та студентів ОНМедУ.

Використання матеріалів, отриманих з ІРОНМедУ, виключно некомерційне, посилання на джерело з Репозиторію й вказівку автора твору обов'язкові. Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) створений за підтримки Бібліотеки університету. Перед реєстрацією і розміщенням матеріалів в ІРОНМедУ ознайомтесь з Інструкцією. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

За питаннями реєстрації щодо використовування репозиторія та розміщення публікацій звертатись:

>> відділ Репозиторія Електронної студентської бібліотеки за адресою: вул. Мечнікова, 2-а (2 поверх, кімн. 30)

>> за телефоном (048) 718-54-76,

>> адреса електронної пошти:repo.lib@onmedu.edu.ua ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Послідовність реєстрації користувача та розміщення матеріалів в ІРОНМедУ

2. Приклади бібліографічних описів документів, згідно ДСТУ 7.1:2006

3. Положення про Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету

4. Авторський договір про передачу не виключних прав на використання твору ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зібрання та колекції ІРОНМедУ

Recently Added

 • Вальтеръ, Антонъ Антоновичъ (Паровая Скоропечатня П. О. Яблонскаго, 1897)
  Не смотря на то, что физіологія уже давно интересуется поджелудочной железой и участіемъ ея въ рѣшеніи общей пищеварительной задачи, мы до сихъ поръ еще чрезвычайно отдалены отъ точнаго знанія отделительной работы этого ...
 • Шефф, Ж. (Типографія Зильберберга, 1896)
  Развитіе практической медицины отмѣчено за послѣднее время особымъ направленіемъ, выражающимся спеціализаціей многочисленныхъ узкихъ отраслей общей медицины. Ухо, гортань, носъ, зубы и пр. - часто являются теперь аренами, ...
 • Угетти, Джованни Баттиста (1896)
  Авторъ поставилъ цѣль изложить въ логическомъ порядкѣ все то, что въ настоящее время знаютъ по части лихорадки. Но, если такъ ясна была его цѣль, далеко не такъ легко оказалось ея достиженіе – что заставило его долго ...
 • Общество русскихъ врачей (1896)
  Общество русскихъ врачей, вступающее нынѣ въ 63-й годъ своего существованіи, продолжало свою дѣятельность въ отчетномъ году при прежнемъ составѣ бюро : предсѣдательствовалъ академикъ Л. В. Поповъ, товарищемъ предсѣдателя ...
 • Тихомировъ, Владимиръ Андреевичъ (Типо-Литографія Д. А. Бончъ-Бруневича, 1895)
  Третье изданіе "Курса Фармаціи" обусловливается какъ необходимостью расширенія самаго объема преподаванія науки, сообразно современнымъ условіямъ, такъ и полнымъ истощеніемъ изданія предшествовавшаго. Изъ сравненія содержанія ...

View more