Alma mater

Останні додання

 • Запорожан, В. Н. (ОНМедУ, 2012)
  В наши дни бурное развитие получили теория самоорганизующихся систем — синергетика Германа Хакена и теория диссипативных структур, основанная Ильей Романовичем Пригожиным — известным ученым, лауреатом Нобелевской премии ...
 • Запорожан, В. М.; Запорожан, В. Н. (ОНМедУ, 2014)
  Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку – тема розмови з доктором медичних наук, професором, ректором Одеського національного медичного університету Валерієм Запорожаном.
 • Запорожан, В. М.; Zaporozhan, V. M. (2015)
  Університет — один із чотирьох найстаріших вищих медичних навчальних закладів України. Заснований у 1900 році за ініціативи великого М. І. Пирогова, він пройшов разом із країною безліч випробувань. Гордістю університету є ...
 • Запорожан, В. М.; Каштальян, М. М.; Чернецька, О. В.; Запорожан, В. Н.; Каштальян, М. М.; Чернецкая, Е. В.; Zaporozhan, V. M.; Kashtalyan, M. M.; Chernetska, O. V. (2017)
  У роботі висвітлено основні пріоритети розвитку сучасної медичної освіти. Найбільша увага приділяється якісній підготовці лікарів шляхом використання новітніх інноваційних технологій в освітньому процесі.
 • Запорожан, В. М.; Гладчук, І. З.; Рожковська, Н. М.; Петровський, Ю. Ю.; Маричереда, В. Г.; Волянська, А. Г.; Zaporozhan, V. N.; Gladchuk, I. Z.; Rozhkovskaya, N. N.; Petrovsky, Yu.Yu.; Marichereda, V. G.; Volyanska, A. G.; Запорожан, В. Н.; Гладчук, И. З.; Рожковская, Н. Н.; Петровский, Ю. Ю.; Маричереда, В. Г.; Волянская, А. Г. (ОНМедУ, 2012)
  При проспективному дослідженні було обстежено 60 пацієнток з генітальним пролапсом, яким були виконані вагінальні реконструктивно-пластичні операції з використанням сітчастих аллотрансплантантів. Середній вік хворих ...
 • Запорожан, В. М.; Майданюк, В. П.; Герасименко, О. С.; Каштальян, М. М.; Хорошун, Е. М.; Шаповалов, В. Ю.; Zaporozhan, V. N.; Maydanyuk, V. P.; Gerasimenko, O. S.; Kashtalyan, M. M.; Horoshun, E. M.; Shapovalov, V. Yu.; Запорожан, В. Н.; Майданюк, В. П.; Герасименко, О. С.; Каштальян, М. М.; Хорошун, Е. М.; Шаповалов, В. Ю. (ОНМедУ, 2016)
  З початком ведення бойових дій на сході України виникла низка проблем, пов’язаних з організацією надання медичної допомоги пораненим та постраждалим військовослужбовцям та мирному населенню. Виникли проблеми, пов’язані з ...
 • Запорожан, В. М.; Полякова, Є. А.; Zaporozhan, V. N.; Polyakova, E. A.; Запорожан, В. Н.; Полякова Е. А. (ОНМедУ, 2012)
  Метою роботи була оцінка частоти функціональних поліморфізмів генів ферментів системи біотрансформації ксенобіотиків у пацієнток з СПКЯ. Встановлено, що у жінок з СПКЯ частота делеційного поліморфізму GSTT1 * 0 складає ...
 • Запорожан, В. М.; Zaporozhan, V. M.; Запорожан, В. Н. (2015)
  Ретроспективний аналіз публікацій з питань децентралізації медичної освіти з глибиною пошуку 15 років, проведений за матеріалами баз даних PubMed, Ovid та Encarta Medica, офіційних баз даних документів МОЗ та МОН України, ...
 • Запорожан, В. М.; Волянська, А. Г.; Марічереда, В. Г.; Гладчук, І. З.; Рожковська, Н. М.; Запорожан, В. Н.; Волянская, А. Г.; Маричереда, В. Г.; Гладчук, И. З.; Рожковская, Н. Н.; Zaporozhan, V.; Volyanska, A.; Marichereda, V.; Gladchuk, I.; Rozhkovskaya, N. (2015)
  Під наглядом знаходилися 650 безплідних пацієнток із спайковим процесом органів малого таза, які перенесли операції на органах черевної порожнини і малого таза. Втручання виконували за загальноприйнятою методикою ...
 • Запорожан, В. М.; Аряев, М. Л.; Котова, Н. В. (ОНМедУ, 2014)
  У статті представлена динамічна оцінка проблем стигматизації ВІЛ-інфікованих, взаємини медичних професіоналів і пацієнтів, етики клінічних спостережень, дотримання професійної таємниці і конфіденційності. Обговорюються ...
 • Запорожан, В. М.; Старець, О.О.; Дубковська, М.В.; Zaporozhan, V. М.; Staret, О.О.; Dubkovska, М. V.; Запорожан, В. Н.; Старец, Е. А.; Дубковская, М. В. (ОНМедУ, 2013)
  У дітей з високим вірусним навантаженням доведено значне відставання у нервово психічному розвитку порівняно з дітьми інших двох груп, підтвердженням чого є вірогідні відмінності як за окремими доменами та субдоменами, так ...
 • Запорожан, В. М.; Марічереда, В. Г.; Куліш, О. М.; Запорожан, В. Н.; Маричереда, В. Г.; Кулиш, О. М.; Zaporozhan, V. M.; Marichereda, V. G.; Kullish, O. M. (2012)
  Дослідження ролі поліморфізму генів фолатного обміну матері у формуванні вроджених дефектів нервової трубки плоду, проведені в різних країнах, показали суперечливі результати. До теперішнього часу ведеться пошук генів - ...
 • Запорожан, В. М.; Холодкова, О.Л; Борисова, О.В.; Перепелюк, М. М.; Ромак, О. І.; Zaporozhan, V. M.; Kholodkov a, O. L .; Borisova, O. V.; Perepelyuk, M. M.; Romak, O. I.; Запорожан, В .Н.; Холодкова, Е .Л.; Борисова, О. В.; Перепелюк, Н. Н.; Ромак, О. И. (ОНМедУ, 2014)
  Згідно сучасних уявлень процеси новоутворення судини та формування їх захворювань є наслідком комплексної взаємодії генетичних, епігенетичних факторів та чинників навколишнього середовища. Вважається, що задіяними у ...
 • Запорожан, В. М.; Пішак, В. П.; Пересунько, О. П.; Ушенко, О. Г. (ОНМедУ, 2003)
  Проведена оцінка стану системи "Епітелій - Сполучна тканина " шийки матки в нормі та при передраку і раку цієї локалізації за допомогою методу лазерної поляриметрії. Аналіз отриманих даних свідчить про значну зміну ...
 • Запорожан, В. М.; Анчева, І. А. (ОНМедУ, 2013)
  Метою дослідження було оцінити аліментарне забезпечення організму вагітних залізом. Встановлено, що частота залізодефіцитної анемії серед вагітних у м. Одесі складає 37, 2 % частота субклінічних форм сидеропенічного синдрому ...
 • Запорожан, В. М.; Полякова, Є. А.; Запорожан, В. Н.; Полякова, Е.А.; Zaporozhan, V. M.; Polyakova, Y. A. (2012)
  Метою дослідження була оцінка поширеності функціональних поліморфізмів генів системи детоксикації ксенобіотиків (GSTM1, GSTT1 та CYP19), PPARG2, FTO у жінок, хворих на СПКЯ. Показано, що ризик виникнення СПКЯ у жінок з ...
 • Запорожан, В. Н.; Холодкова, Е. Л.; Маринюк, А. С.; Запорожан, В. М.; Холодкова, О. Л.; Маринюк, Г. С.; Zaporozhan, V. M.; Kholodkova, O. L.; Maryniuk, G. S. (ОНМедУ, 2011)
  Рак эндометрия занимает одно из первых мест среди опухолей женских половых органов и в 65,5 % ассоциируется с патологией щитовидной железы. Анализ литературных данных показывает, что нарушение функции щитовидной железы ...
 • Запорожан, В. М.; Непорада, С. М.; Zaporozhan, V. M.; Neporada, S. M.; Запорожан, В. Н.; Непорада, С. М. (ОНМедУ, 2014)
  Метою дослідження була оцінка ролі позитивістської парадигми при оцінці та інтерпретації клінічних даних у гінекологічній практиці. показано, що застосування підходів позитивістської парадигми вимагає ретельного дотримання ...
 • Запорожан, В. М.; Марічереда, В. Г.; Маринюк, Г. С.; Zaporozhan, V. M.; Marichereda, V. G.; Marinyuk, A. S.; Запорожан, В. М.; Маричереда, В. Г.; Маринюк, Г. С. (ОНМедУ, 2013)
  Досліджено закономірності патоморфозу органів репродуктивної системи в умовах експериментального гіпо6 та гіпертиреозу. Показано, що поряд з дистрофіч ними змінами у стромі та децидуальній тканині ендометрія на тлі порушення ...
 • Запорожан, В. Н.; Трушкевич, А. А.; Запорожан, В. М.; Трушкевич, О. О.; Zaporozhan, V. N.; Trushkevich, A. A. (2012)
  Использование предлагаемого алгоритма диагностических и лечебно-профилактических мероприятий у женщин репродуктивного возраста с микро- и макроаденомами позволяет добиться стабильного восстановления менструального цикла ...

View more