Alma mater

Останні внесення

 • Запорожан, В. М.; Кресюн, В. Й.; Чернецька, О. В.; Годлевський, Л. С.; Zaporozhan, V. M.; Kresyun, V.Y.; Chernetska, O. V.; Hodlevskyi, L. S. (ОНМедУ, 2013)
  У роботі зроблено акцент на важливості проведення значної низки форумів різного рівня для спілкування та обміну досвідом науковців на новому етапі впровадження кредитно-модульної технології.
 • Запорожан, В. М.; Кресюн, В. Й.; Чернецька, О. В.; Опаріна, Т. П.; Zaporozhan, V. M.; Kresyun, V. Y.; Chernetska, O. V.; Oparina, T. P. (ОНМедУ, 2012)
  У статті викладено багаторічний досвід використання науково-педагогічним складом університету нових технологій підготовки майбутніх лікарів на теоретичних і клінічних кафедрах та на післядипломному етапі.
 • Запорожан, В. Н.; Гладчук, В. И.; Маричереда, В. Г.; Рожковская, Н. Н.; Запорожан, В. М.; Гладчук, В. І.; Марічереда, В. Г.; Рожковська, Н. М.; Zaporozhan, V. M.; Gladchuk, V. I.; Marichereda, V. G.; Rozhkovska, N. M. (ОНМедУ, 2016)
  Формирование внутриматочной перегородки, являющееся следствием аномального эмбрионального развития, может быть связано с изменениями со стороны соединительной ткани, состояние которой обусловливает ее морфогенез. Поэтому ...
 • Запорожан, В. М.; Фетеску, С. А.; Zaporozhan, V. M.; Fetesku, S. A.; Запорожан, В. Н.; Фетеску, С. А. (ОНМедУ, 2015)
  Метою дослідження була оцінка імуно-морфологічних особливостей розвитку гіперпластичних процесів ендометрія шляхом визначення експресії дендритних клітин (CD56+, CD83+, CD1a+) та факторів апоптозу (Bcl-2 та Вах) в тканинах ...
 • Запорожан, В. М.; Анчева, І. А.; Zaporozhan, V. M.; Ancheva, I. A.; Запорожан, В. Н.; Анчева, И. А. (ОНМедУ, 2014)
  Метою роботи була оптимізація алгоритму профілактики та лікування залізодефіцитної анемії вагітних відповідно до вимог стандартизації якості медичної допомоги. Показано, що залізодефіцитна анемія виникає у вагітних починаючи ...
 • Запорожан, В. М.; Лінніков, В. І.; Zaporozhan, V. М.; Linnikov, V. I.; Запорожан, В. Н.; Линников, В. И. (ОДМУ, 2006)
  Проведен анализ гемостазиологических исследований на скрытые приобретенную и генетические формы тромбофилии у женщин с отягощенным анамнезом синдрома потери плода (СПП), преэклампсией. Установлено, что приобретенная ...
 • Невідомий автор (ОДМУ, 2007)
  Запорожан Валерій Миколайович - з 1994 року і по теперішній час — ректор Одеського державного медичного університету. В. М. Запорожан — автор більше 550 наукових праць, у тому числі 40 монографій, підручників і 76 винаходів. ...
 • Запорожан, В. Н. (ОНМедУ, 2012)
  В наши дни бурное развитие получили теория самоорганизующихся систем — синергетика Германа Хакена и теория диссипативных структур, основанная Ильей Романовичем Пригожиным — известным ученым, лауреатом Нобелевской премии ...
 • Запорожан, В. М.; Запорожан, В. Н. (ОНМедУ, 2014)
  Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку – тема розмови з доктором медичних наук, професором, ректором Одеського національного медичного університету Валерієм Запорожаном.
 • Запорожан, В. М.; Zaporozhan, V. M. (2015)
  Університет — один із чотирьох найстаріших вищих медичних навчальних закладів України. Заснований у 1900 році за ініціативи великого М. І. Пирогова, він пройшов разом із країною безліч випробувань. Гордістю університету є ...
 • Запорожан, В. М.; Каштальян, М. М.; Чернецька, О. В.; Запорожан, В. Н.; Каштальян, М. М.; Чернецкая, Е. В.; Zaporozhan, V. M.; Kashtalyan, M. M.; Chernetska, O. V. (2017)
  У роботі висвітлено основні пріоритети розвитку сучасної медичної освіти. Найбільша увага приділяється якісній підготовці лікарів шляхом використання новітніх інноваційних технологій в освітньому процесі.
 • Запорожан, В. М.; Гладчук, І. З.; Рожковська, Н. М.; Петровський, Ю. Ю.; Маричереда, В. Г.; Волянська, А. Г.; Zaporozhan, V. N.; Gladchuk, I. Z.; Rozhkovskaya, N. N.; Petrovsky, Yu.Yu.; Marichereda, V. G.; Volyanska, A. G.; Запорожан, В. Н.; Гладчук, И. З.; Рожковская, Н. Н.; Петровский, Ю. Ю.; Маричереда, В. Г.; Волянская, А. Г. (ОНМедУ, 2012)
  При проспективному дослідженні було обстежено 60 пацієнток з генітальним пролапсом, яким були виконані вагінальні реконструктивно-пластичні операції з використанням сітчастих аллотрансплантантів. Середній вік хворих ...
 • Запорожан, В. М.; Майданюк, В. П.; Герасименко, О. С.; Каштальян, М. М.; Хорошун, Е. М.; Шаповалов, В. Ю.; Zaporozhan, V. N.; Maydanyuk, V. P.; Gerasimenko, O. S.; Kashtalyan, M. M.; Horoshun, E. M.; Shapovalov, V. Yu.; Запорожан, В. Н.; Майданюк, В. П.; Герасименко, О. С.; Каштальян, М. М.; Хорошун, Е. М.; Шаповалов, В. Ю. (ОНМедУ, 2016)
  З початком ведення бойових дій на сході України виникла низка проблем, пов’язаних з організацією надання медичної допомоги пораненим та постраждалим військовослужбовцям та мирному населенню. Виникли проблеми, пов’язані з ...
 • Запорожан, В. М.; Полякова, Є. А.; Zaporozhan, V. N.; Polyakova, E. A.; Запорожан, В. Н.; Полякова Е. А. (ОНМедУ, 2012)
  Метою роботи була оцінка частоти функціональних поліморфізмів генів ферментів системи біотрансформації ксенобіотиків у пацієнток з СПКЯ. Встановлено, що у жінок з СПКЯ частота делеційного поліморфізму GSTT1 * 0 складає ...
 • Запорожан, В. М.; Zaporozhan, V. M.; Запорожан, В. Н. (2015)
  Ретроспективний аналіз публікацій з питань децентралізації медичної освіти з глибиною пошуку 15 років, проведений за матеріалами баз даних PubMed, Ovid та Encarta Medica, офіційних баз даних документів МОЗ та МОН України, ...
 • Запорожан, В. М.; Волянська, А. Г.; Марічереда, В. Г.; Гладчук, І. З.; Рожковська, Н. М.; Запорожан, В. Н.; Волянская, А. Г.; Маричереда, В. Г.; Гладчук, И. З.; Рожковская, Н. Н.; Zaporozhan, V.; Volyanska, A.; Marichereda, V.; Gladchuk, I.; Rozhkovskaya, N. (2015)
  Під наглядом знаходилися 650 безплідних пацієнток із спайковим процесом органів малого таза, які перенесли операції на органах черевної порожнини і малого таза. Втручання виконували за загальноприйнятою методикою ...
 • Запорожан, В. М.; Аряев, М. Л.; Котова, Н. В. (ОНМедУ, 2014)
  У статті представлена динамічна оцінка проблем стигматизації ВІЛ-інфікованих, взаємини медичних професіоналів і пацієнтів, етики клінічних спостережень, дотримання професійної таємниці і конфіденційності. Обговорюються ...
 • Запорожан, В. М.; Старець, О.О.; Дубковська, М.В.; Zaporozhan, V. М.; Staret, О.О.; Dubkovska, М. V.; Запорожан, В. Н.; Старец, Е. А.; Дубковская, М. В. (ОНМедУ, 2013)
  У дітей з високим вірусним навантаженням доведено значне відставання у нервово психічному розвитку порівняно з дітьми інших двох груп, підтвердженням чого є вірогідні відмінності як за окремими доменами та субдоменами, так ...
 • Запорожан, В. М.; Марічереда, В. Г.; Куліш, О. М.; Запорожан, В. Н.; Маричереда, В. Г.; Кулиш, О. М.; Zaporozhan, V. M.; Marichereda, V. G.; Kullish, O. M. (2012)
  Дослідження ролі поліморфізму генів фолатного обміну матері у формуванні вроджених дефектів нервової трубки плоду, проведені в різних країнах, показали суперечливі результати. До теперішнього часу ведеться пошук генів - ...
 • Запорожан, В. М.; Холодкова, О.Л; Борисова, О.В.; Перепелюк, М. М.; Ромак, О. І.; Zaporozhan, V. M.; Kholodkov a, O. L .; Borisova, O. V.; Perepelyuk, M. M.; Romak, O. I.; Запорожан, В .Н.; Холодкова, Е .Л.; Борисова, О. В.; Перепелюк, Н. Н.; Ромак, О. И. (ОНМедУ, 2014)
  Згідно сучасних уявлень процеси новоутворення судини та формування їх захворювань є наслідком комплексної взаємодії генетичних, епігенетичних факторів та чинників навколишнього середовища. Вважається, що задіяними у ...

View more