Фінансування спортивно-оздоровчої діяльності на макрота мезорівнях

Show simple item record

dc.contributor.author Іртищева, І. uk_UA
dc.contributor.author Криленко, В. uk_UA
dc.contributor.author Романенко, С. ua
dc.contributor.author Irtyshcheva, I. en
dc.contributor.author Krylenko, V. en
dc.contributor.author Romanenko, S. en
dc.date.accessioned 2023-03-17T08:18:25Z
dc.date.available 2023-03-17T08:18:25Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Іртищева І. Фінансування спортивно-оздоровчої діяльності на макрота мезорівнях / І. Іртищева, В. Криленко, С. Романенко // Економічний аналіз. – 2022. – Т. 32. – № 2. – С. 169–175. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/12267
dc.description.abstract Війна Росії проти України вплинула на економічне і політичне життѐ останнім часом, що суттюво відгукнулисѐ на фінансуванні сфери спортивно-оздоровчих послуг. Цей вплив, зачіпаю всі елементи соціальноекономічного механізму функціонуваннѐ галузі: типи та види суб’юктів спортивно-оздоровчої діѐльності, джерела їх фінансуваннѐ, умови господаряваннѐ, особливості проведеннѐ державної політики у цій галузі тощо. Збільшеннѐ видатків на економічну діѐльність, безпеку, судову владу та оборону призвело до суттювого скороченнѐ видатків видатки на духовний та фізичний розвиток. Метою статті є аналіз фінансуваннѐ спортивно-оздоровчої діѐльності на макро- та мезорівнѐх. Метод (методологія). У досліджені застосовані загальнонаукові методи, зокрема: порівнѐннѐ - длѐ зіставленнѐ середніх показників пріоритетних державних видатків в Україні та країнах Організації економічного співробітництва та розвитку; статистичного аналізу – аналізу фінансуваннѐ спортивно-оздоровчої діѐльності в Україні. Результати. Аналіз результатів порівнѐннѐ середніх показників пріоритетних державних видатків в Україні та країнах Організації економічного співробітництва та розвитку демонструять значні відхиленнѐ саме у сфері охорони здоров’ѐ. проаналізовано, що Україна виділѐю значно менше коштів (майже на 5% менше у відсотковому значенні витрат Державного бяджету) на охорону здоров’ѐ ніж країни Організації економічного співробітництва та розвитку. Аналіз показав, що у 2021 році порівнѐно із 2020 роком найбільше зросли витрати Державного бяджету на підготовку та участь національних збірних в Параолімпійських та Дефлімпійських іграх (+4546,5%), витрати на підготовку та участь національних збірних в міжнародних змаганнѐх (Олімпійські ігри, Всесвітні ігри та ін.) зросли на 542,4%, витрати на розвиток спорту серед осіб з інвалідністя, їхнѐ фізкультурно-спортивна реабілітаціѐ зросли на 169,9%, державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» зросла на 147,6%. Наголошено, що виѐвлені тенденції нарощуваннѐ обсѐгів бяджетного фінансуваннѐ розвитку спорту та фізичної культури в Україні дозволить досѐгти попередньо поставлених амбітних цілей стосовно проведення. uk_UA
dc.description.abstract Russia's war against Ukraine has affected the economic and political life of recent times, which is well considered in the financial sphere of sports and security services. This influence affects all elements of the socio-economic mechanism of the industry: types and kinds of subjects of sports and health activities, sources of funding, economic conditions, features of public policy in this area and more. Increased spending on economic activity, security, the judiciary and defense has led to a significant reduction in spending on spiritual and physical development. The purpose of the article is to analyze the financing of sports and health activities in the macro and meso levels. Method (methodology). The study uses general scientific methods, in particular: comparison - to compare the averages of the best government spending in Ukraine and the Organization for Economic Cooperation and Development; statistical analysis - analysis of the financing of sports and health activities in Ukraine. Results. The analysis of the results of the comparison of the average indicators of the best public expenditures in Ukraine and the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development shows significant deviations in the field of health care. analyzed that Ukraine has significantly less money (almost 5% less as a percentage of the State budget) for health care than the country of the Organization for Economic Cooperation and Development. The analysis showed that in 2021, in connection with the year 2020, the largest expenditures of the State Budget for the preparation and participation of national teams in the Paralympic and Deaflympic Games (+ 4546.5%), the costs of preparation and participation of national teams in international competitions games, games, etc.) increased by 542.4%, expenditures on the development of sports among people with disabilities, their physical rehabilitation increased by 169.9%, state support of the sports association "Dynamo" increased by 147.6% . It is emphasized that the expressed tendencies of increasing the amount of budget funding for the development of sports and physical culture in Ukraine will allow to achieve the previously set ambitious goals for the Olympic Games in 2030-2032 in Ukraine. en
dc.language.iso uk en
dc.subject фінансування uk_UA
dc.subject бюджет uk_UA
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject спортивно-оздоровча діяльність uk_UA
dc.subject макро- та мезорівні uk_UA
dc.subject financing uk_UA
dc.subject budget uk_UA
dc.subject expenses uk_UA
dc.subject sports and health-improving activity uk_UA
dc.subject macro- and meso-levels uk_UA
dc.title Фінансування спортивно-оздоровчої діяльності на макрота мезорівнях uk_UA
dc.title.alternative Financing of sports and health activities at macro and meso levels uk_UA
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account