Зміни м’язової стінки штучного сечового міхура в експерименті

Show simple item record

dc.contributor.author Савчук, Р. В. uk
dc.contributor.author Костєв, Ф. І. uk
dc.contributor.author Головко, С. В. uk
dc.contributor.author Колосов, О. М. uk
dc.contributor.author Задорожнюк, А. І. uk
dc.contributor.author Savchuk, R. V. en
dc.contributor.author Kostyev, F. I. en
dc.contributor.author Golovko, S. V. en
dc.contributor.author Kolosov, O. M. en
dc.contributor.author Zadorognuk, A. I. en
dc.date.accessioned 2023-02-07T12:21:37Z
dc.date.available 2023-02-07T12:21:37Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Зміни м’язової стінки штучного сечового міхура в експерименті / Р. В. Савчук, Ф. І. Костєв, С. В. Головко та ін. // Клінічна хірургія. – 2022. – Т. 89, № 3–4. – С. 69–72. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/12069
dc.description.abstract Мета. Оцінити морфометричні зміни м’язової стінки штучного сечового міхура, сформованого з термінального відділу клубової кишки, в експерименті в ранньому і пізньому післяопераційних періодах. Матеріали і методи. Дослідження проведено в умовах хронічного експерименту на 22 карликових свинках (міні–пігах) віком від 16 до 19 міс. Після виконання цистектомії у тварин формували із термінального відділу клубової кишки штучний сечовий міхур. Через 3, 6 і 12 міс після формування штучного сечового міхура тварин виводили з експерименту. Результати. Вивчення товщини поздовжнього і кільцевого м’язових шарів у штучному сечовому міхурі міні–пігів через 3 міс показало статистично значуще її збільшення порівняно з контрольним показником у 2,14 – (643,7 ± 53,1) мкм і 3,36 – (1358,11 ± 86,60) мкм разу відповідно, а товщина загальної м’язової оболонки збільшилася у 2,84 разу – (2001,81 ± 143,40) мкм, що було зумовлено її гіпертрофією. Через 6 міс у штучному сечовому міхурі експериментальних тварин відзначено інтенсивніші процеси гіпертрофії м’язової стінки: товщина поздовжнього м’язового шару статистично значущо збільшилася у 3,61 разу, кільцевого – у 5,42 разу, загального – у 4,65 разу. У м’язовій стінці штучного сечового міхура через 12 міс після ілеоцистопластики відмічено статистично значуще збільшення товщини поздовжнього шару порівняно з відповідним показником інтактних тварин у 5,52 разу, кільцевого – у 5,58, загального – у 5,13 разу. Висновки. Основні процеси гіпертрофії м’язової стінки штучного сечового міхура відбуваються протягом перших 6 міс після його формування, особливо інтенсивно в період від 3 до 6 міс. У наступний шестимісячний період відзначено статистично значуще збільшення товщини поздовжнього м’язового шару штучного сечового міхура у 0,91 разу порівняно з відповідним показником у попередні 6 міс і показники товщини кільцевого і загального м’язових шарів, які не мали статистично значущої різниці з відповідними результатами експериментальних досліджень у попередні 6 міс. Сечовий резервуар, сформований із частини клубової кишки, не пристосований до виконання нових функцій, оскільки в його стінці відбуваються еволюція і трансформація у вигляді гіпертрофії поздовжнього і кільцевого м’язових шарів як результат денервації кишкової трубки і впливу сечі. uk_UA
dc.description.abstract Objective. To estimate morphometric changes of the artificial bladder muscular wall, which was formatted of terminal ileum, in experiment in early and late postoperative periods. Materials and methods. The investigation was conducted in the chronic experiment conditions on 22 mini–pigs, ageing from 16 to 19 mo. After performance of cystectomy to the animals the artificial bladder was formatted, using terminal ileum. In 3, 6 and 12 mo after the artificial bladder formation the animals were removed from the experiment. Results. Studying of thickness of longitudinal and circular muscular layers of artificial bladder in mini–pigs in 2 mo have shown its statistically meaningful enhancement, comparing with control value in 2,14 – (643.7 ± 53.1) mcm and 3.36 – (1358.11 ± 86.60) mcm times, accordingly, and the common muscular layer thickness have enhanced in 2.84 times – (2001.81 ± 143.40) mcm, caused by its hypertrophy. In 6 mo more intense processes of muscular wall hypertrophy were seen in artificial bladder of experimental animals: the longitudinal muscular layer thickness have had statistically significantly enhanced in 3.61 times, while of a circular one – in 5.42 times, and of a common – in 4.65 times. In 12 mo after ileocystoplasty in muscular wall of artificial bladder a statistically significant enhancement of longitudinal layer thickness was noted, comparing with according index of intact animals in 5.52 times, while a circular one – in 5.58, and a common – in 5.13 times. Conclusion. The main processes of the artificial bladder muscular wall hypertrophy occur during first 6 mo after its formation, especially intensively in period from 3 to 6 mo. In consequent six–month period a statistically significant enhancement of the longitudinal muscle layer thickness of artificial bladder in 0.91 times was noted, comparing with according index in previous 6 mo and the indices of the longitudinal and circular muscle layers thickness, which did not differ statistically with according results of experimental investigations in previous 6 mo. The urine reservoir, formatted of the ileum part, was not accustomed for performance of new functions, because in its wall evolution and transformation occurs in a version of hypertrophy in longitudinal and circular layers as a result of the intestinal tube denervation and the urine impact. en
dc.language.iso uk en
dc.subject штучний сечовий міхур uk_UA
dc.subject трансформація uk_UA
dc.subject гіпертрофія uk_UA
dc.subject еволюція uk_UA
dc.subject експеримент uk_UA
dc.subject artificial bladder en
dc.subject transformation en
dc.subject hypertrophy en
dc.subject evolution en
dc.subject experiment en
dc.title Зміни м’язової стінки штучного сечового міхура в експерименті uk_UA
dc.title.alternative Changes in muscular wall of artificial bladder in experiment en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account