Vegetative system pathogenetic role in chronic brain ischemia, cerebral hemodynamics disorders and autonomous dysregulation

Show simple item record

dc.contributor.author Stoyanov, O. M.
dc.contributor.author Vastyanov, R. S.
dc.contributor.author Myronov, O. O.
dc.contributor.author Kalashnikov, V. I.
dc.contributor.author Babienko, V. V.
dc.contributor.author Hruzevskiy, O. A.
dc.contributor.author Turchin, M. I.
dc.contributor.author Стоянов, O. M.
dc.contributor.author Вастьянов, Р. С.
dc.contributor.author Миронов, O. O.
dc.contributor.author Калашников, В. Й.
dc.contributor.author Бабієнко, В. В.
dc.contributor.author Грузевський, O. A.
dc.contributor.author Турчин, M. I.
dc.date.accessioned 2022-12-12T21:38:30Z
dc.date.available 2022-12-12T21:38:30Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Vegetative system pathogenetic role in chronic brain ischemia, cerebral hemodynamics disorders and autonomous dysregulation / O. M. Stoyanov, R. S. Vastyanov, O.O. Myronov et al // World of Medicine and Biology. 2022. №2(80). P. 162-168. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/11759
dc.description.abstract The autonomic system plays a leading pathophysiological role in the majority of pathological syndromes development. Its disturbances have an important role in cerebrovascular disorders both formation and clinical manifestation. The purpose of the present study is to assess the state of the autonomic system, cerebral hemodynamics and cerebrovascular reactivity in patients with chronic cerebral ischemia in the stages of compensation and subcompensation. 81 patients with chronic cerebral ischemia were treated and intensively examined to focus on autonomic dysfunctions evaluation and their clinical expression determination. Cephalalgia was the leading syndrome in patients with chronic cerebral ischemia. Autonomic dysfunctions were registered in all examined persons. Sympathetic skin evoked potentials registration showed central nervous system pathological ischemic processes manifestation worsening, sympathetic skin evoked potentials latency increasing, the second phase of sympathetic skin evoked potentials amplitude decreasing that indicated limbic-reticular complex dysfunction, ergotropic processes depletion and the autonomic functions regulation system instability. The ultrasound data confirm that both autonomic system and vasomotor centers dysfunction is the leading mechanism for cerebral ischemia onset and progression, which resulted in cerebral vessels impaired tone and reactivity, neurovasoactive substances accumulatuion, which contributes to the restructuring of the metabolic circuit of autoregulation with a change in the homeostatic range. The data obtained should contribute to chronic cerebral ischemia treatment optimization taking into account the autonomic system individual characteristics of the patients and their cerebral blood flow reactivity. uk_UA
dc.description.abstract Вегетативній системі притаманна провідна патофізіологічна роль у розвитку більшості патологічних синдромів. Її порушення відіграють важливу роль у формуванні та клінічному прояві цереброваскулярних порушень. Метою даного дослідження є оцінка стану вегетативної системи, церебральної гемодинаміки та цереброваскулярної реактивності у хворих на хронічну ішемію головного мозку в стадіях компенсації та субкомпенсації. 81 пацієнт із хронічною ішемією мозку був пролікований та інтенсивно обстежений з метою зосередження уваги на оцінці вегетативних дисфункцій та визначенні їх клінічної вираженості. Цефалалгія була провідним синдромом у пацієнтів з хронічною ішемією головного мозку. У всіх обстежених зареєстровані вегетативні дисфункції. Реєстрація симпатичних викликаних потенціалів шкіри виявила погіршення прояву патологічних ішемічних процесів у центральній нервовій системі, збільшення їх латентних періодів та зменшення їх амплітуди, що вказувало на дисфункцію лімбіко-ретикулярного комплексу, виснаження ерготропних процесів, регуляції функцій системи та вегетативної працездатності. Дані ультразвукового дослідження підтверджують, що дисфункція вегетативної системи та вазомоторних центрів є провідним механізмом виникнення і прогресування ішемії головного мозку, що призвело до порушення тонусу і реактивності судин головного мозку, накопичення нейровазоактивних речовин та спричиняє перебудову метаболічного контуру ауторегуляції. зміну гомеостатичного діапазону. Отримані дані повинні сприяти оптимізації лікування хронічної ішемії головного мозку з урахуванням індивідуальних особливостей вегетативної системи пацієнтів та реактивності їх мозкового кровотоку. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject autonomic system uk_UA
dc.subject chronic cerebral ischemia uk_UA
dc.subject hemodynamic uk_UA
dc.subject cerebrovascular reactivity uk_UA
dc.subject sympathetic skin evoked potentials uk_UA
dc.subject вегетативна система uk_UA
dc.subject хронічна ішемія мозку uk_UA
dc.subject гемодинаміка uk_UA
dc.subject цереброваскулярна реактивність uk_UA
dc.subject симпатичні викликані потенціали шкіри uk_UA
dc.title Vegetative system pathogenetic role in chronic brain ischemia, cerebral hemodynamics disorders and autonomous dysregulation uk_UA
dc.title.alternative Патогенетична роль вегетативної системи при формуванні хронічної ішемії мозку, порушень церебральної гемодинаміки та автономної регуляції uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account