Характеристика змін мікрофлори пародонтальних кишень після комплексного лікування тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту

Show simple item record

dc.contributor.author Золотухіна, О. Л.
dc.contributor.author Романова, Ю. Г.
dc.contributor.author Шнайдер, С. А.
dc.contributor.author Zolotukhina, O. L.
dc.contributor.author Romanova, Iu. G.
dc.contributor.author Shneider, S. A.
dc.contributor.author Золотухина, Е. Л.
dc.contributor.author Романова, Ю. Г.
dc.contributor.author Шнайдер, С. А.
dc.date.accessioned 2021-03-26T09:00:17Z
dc.date.available 2021-03-26T09:00:17Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Золотухіна О. Л. Характеристика змін мікрофлори пародонтальних кишень після комплексного лікування тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту [Електронний ресурс] / О. Л. Золотухіна, Ю. Г. Романова, С. А. Шнайдер // Вісник стоматології. - 2020. - Т. 37, № 3. - С. 30-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSL_2020_37_3_7 uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/9078
dc.description.abstract На сьогоднішній день запально-дистрофічні захворювання пародонта, які розвиваються на тлі факторів ризику та супутньої соматичної патології, залишаються актуальною невирішеною проблемою сучасної стоматології. Мета роботи. Охарактеризувати зміни мікрофлори пародонтальних кишень після комплексного лікування тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту. Матеріали та методи. Було обстежено 90 пацієнтів (чоловіків і жінок) віком від 25 до 44 років, які були розподілені на 3 групи: перша група – 48 пацієнтів, хворих на хронічний генералізований пародонтит (ХГП) на тлі хронічного гіперацидного гастриту (ХГГ), асоційованого з Helicobacter pylori, зі стажем тютюнопаління 5-7 років і кількістю викурених цигарок від 15 до 20 на добу; друга група – 22 пацієнта, які хворі на ХГП та ХГГ, асоційований з Helicobacter pylori, але без шкідливої звички; третя група – контрольна, складалася з 20 здорових осіб. Пацієнти-курці були рандомно розподілені на дві підгрупи в залежності від запропонованої схеми лікування: пацієнтам першої підгрупи (1.1) була застосована базова терапія ХГП та запропонований лікувально-профілактичний комплекс (ЛПК) (процедури ультрафонофорезу з розробленим гелем «Апісан», пробіотичний препарат місцевого застосування – БіоГая ПроДентіс та ангіопротекторний препарат – Детралекс); пацієнтам другої підгрупи (1.2) застосовували базову терапію захворювань пародонта та процедури ультрафонофорезу з плацебо. З метою оцінки мікробіоценозу пародонтальних і ясенних кишень було проведено молекулярно-генетичне дослідження кількісного визначення пародонтопатогенів та якісного визначення орального Helicobacter pylori. Результати дослідження. Застосування лікувально-профілактичного комплексу у тютюнозалежних хворих та пацієнтів без шкідливої звички з ХГП та ХГГ, асоційованого з Helicobacter pylori, показало позитивну кількісну та видову редукцію пародонтопатогенних мікроорганізмів, а також зменшення поширеності оральної інфекції Helicobacter pylori у даної категорії хворих. Висновки. Отримані результати ПЛР-аналізу після лікування дозволили встановити ефективність ЛПК у тютюнозалежних пацієнтів та пацієнтів, які не палять, хворих на ХГП початкового, I ступеня на тлі кислотозалежних захворювань шлунку. Запропонований ЛПК продемонстрував елімінаційні властивості щодо пародонтопатогенних бактерій та орального Helicobacter pylori, що дозволяє нам рекомендувати ЛПК для використання в комплексному лікуванні ХГП на тлі факторів ризику. uk_UA
dc.description.abstract Today, inflammatory and dystrophic periodontal diseases, which develop against the background of risk factors and concomitant somatic pathology, remain an urgent unreolved problem of modern dentistry. The aim of the work is to characterize the changes in the microflora of periodontal pockets after complex treatment of smoking patients with chronic generalized periodontitis on the background of chronic hyperacid gastritis. Materials and methods. 90 patients aged 25 to 44 years old were studied and divided into 3 groups: 1st – 48 pa-tients with CHGP and chronic hyperacid gastritis (CHHG) associated with Helicobacter pylori, with a smoking history of 5-7 years and the number of cigarettes smoked from 15 to 20 per day; 2nd – 22 patients with CHGP and CHHG associated with Helicobacter pylori, but without the bad habit of smoking; 3rd - control group consisted of 20 healthy individuals. Smoking patients were randomly divided into two groups depending on the chosen method of treatment: the 1st subgroup – the use of basic therapy of CHGP and developed treatment preven-tion complex – TPC (ultraphonophoresis procedures with the created gel "Apisan", and probiotic drug BioGaia ProDentis and angioprotective drug – Detralex); the 2nd subgroup – the use of basic therapy of CHGP and ultra-phonophoresis procedures with placebo. In order to as-sess the microbiocenosis of periodontal and gingival pockets, a molecular genetic study of quantitative deter-mination of periodontopathogens and qualitative deter-mination of oral Helicobacter pylori was performed. The results of the study. The use of a treatment-and-prophylactic complex in tobacco-dependent patients and patients without a bad habit with CHGP and CHHG as-sociated with Helicobacter pylori has shown a positive quantitative and species reduction of periodontal patho-gens, as well as a reduction in the prevalence of oral Helicobacter pylori infection. Conclusion. The results of PCR analysis after treatment allowed to establish the effectiveness of TPC in smoking patients and patients without a bad habit, with CHGP on the background of acid-dependent diseases of the stom-ach. The proposed TPC has demonstrated elimination properties against periodontopathogenic bacteria and oral Helicobacter pylori, which allows us to recommend TPC for use in the complex treatment of CHGP against the background of risk factors. uk_UA
dc.description.abstract На сегодняшний день воспалительно-дистрофические заболевания пародонта, которые развиваются на фоне факторов риска и сопутствующей соматической патологии, остаются актуальной нерешенной проблемой современной стоматологии. Цель работы. Охарактеризовать изменения микрофлоры пародонтальных карманов после комплексного лечения табакозависимых пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом на фоне хронического гиперацидного гастрита. Материалы и методы. Было обследовано 90 пациентов (мужчин и женщин) в возрасте от 25 до 44 лет, которые были разделены на 3 группы: первая группа - 48 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) на фоне хронического гиперацидного гастрита (ХГГ), ассоциированного с Helicobacter pylori, со стажем курения 5-7 лет и количеством выкуренных сигарет от 15 до 20 в сутки; вторая группа – 22 пациента, больных ХГП и ХГГ, ассоциированным с Helicobacter pylori, но без вредной привычки; третья группа – контрольная, состояла из 20 здоровых лиц. Курящие пациенты были рандомно распределены на две подгруппы в зависимости от предложенной схемы лечения: пациентам первой подгруппы (1.1) была применена базовая терапия ХГП и предложенный лечебно-профилактический комплекс (ЛПК) (процедуры ультрафонофореза с разработанным гелем «Аписан», пробиотический препарат местного применения – БиоГая ПроДентис и ангиопротекторный препарат – Детралекс); пациентам второй подгруппы (1.2) применяли базовую терапию заболеваний пародонта и процедуры ультрафонофорезу с плацебо. С целью оценки микробиоценоза пародонтальных и десневых карманов было проведено молекулярно-генетическое исследование количественного определения пародонтопатогенов и качественного определения орального Helicobacter pylori. Результаты исследования. Применение лечебно-профилактического комплекса у табакозависимых пациентов и пациентов без вредной привычки с ХГП и ХГГ, ассоциированного с Helicobacter pylori, показало положительную количественную и видовую редукцию пародонтопатогенных микроорганизмов, а также уменьшение распространенности оральной инфекции Helicobacter pylori у данной категории больных. Вывод. Полученные результаты ПЦР-анализа после лечения позволили установить эффективность ЛПК у табакозависимых пациентов и пациентов, которые не курят, больных ХГП начального, I степени на фоне кислотозависимых заболеваний желудка. Предложенный ЛПК продемонстрировал элиминационные свойства по отношению к пародонтопатогенным бактериям и оральному Helicobacter pylori, что позволяет нам рекомендовать ЛПК для использования в комплексном лечении ХГП на фоне факторов риска. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject periodontitis uk_UA
dc.subject periodontopathogens uk_UA
dc.subject gastritis uk_UA
dc.subject smokin uk_UA
dc.subject пародонтит uk_UA
dc.subject пародонтопатогены uk_UA
dc.subject гастрит uk_UA
dc.subject табакокурение uk_UA
dc.subject пародонтит uk_UA
dc.subject пародонтопатогени uk_UA
dc.subject гастрит uk_UA
dc.subject тютюнопаління uk_UA
dc.title Характеристика змін мікрофлори пародонтальних кишень після комплексного лікування тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту uk_UA
dc.title.alternative Characteristics of changes in the microflora of periodontal pockets after complex treatment of tobacco-dependent patients with chronic generalized periodontis on the background of chronic hyperacid gastritis uk_UA
dc.title.alternative Характеристика изменений микрофлоры пародонтальных карманов после комплексного лечения табакозависимых пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом на фоне хронического гиперацидного гастрита uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account