Повторні лапароскопічні антирефлюксні операції у пацієнтів з грижами стравохідного отвору діафрагми

Show simple item record

dc.contributor.author Грубник, В. В. ua
dc.contributor.author Грубнік, В. В. ua
dc.contributor.author Параняк, М. Р. ua
dc.contributor.author Grubnik, V. V. en
dc.contributor.author Grubnik, V. V. en
dc.contributor.author Paranyak, M. R. en
dc.contributor.author Грубник, В. В. ru
dc.contributor.author Грубник, В. В. ru
dc.contributor.author Параняк, Н. Р. ru
dc.date.accessioned 2020-10-15T06:17:44Z
dc.date.available 2020-10-15T06:17:44Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Грубник В. В. Повторні лапароскопічні антирефлюксні операції у пацієнтів з грижами стравохідного отвору діафрагми / В. В. Грубник, В. В. Грубнік, М. Р. Параняк // Харківська хірургічна школа. – 2020. – № 3 (102). – С. 36–39. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/8064
dc.description.abstract Метою дослідження було вивчення особливостей і результатів повторних лапароскопічних антирефлюксних операцій в нашій клініці. Матеріали та методи. За період з 2008 по 2019 р. в нашій клініці лапароскопічні антирефлюксні операції були виконані 1164 хворим. У 54 пацієнтів були проведені лапароскопічні повторні операції по причинах рецидиву грижі стравохідного отвору діафрагми (n = 38), рецидиву рефлюксу (n = 4), дисфагії (n = 8), вираженого больового синдрому (n = 5). Усі пацієнти проходили повторні обстеження в нашій клініці, були проведені телефонні інтерв’ю, розсилки спеціальних анкет. У пацієнтів фіксувались скарги, визначалась якість життя згідно опитувальника GERD-HRQL. Результати. Усі повторні операційні втручання були виконані лапароскопічно без конверсії в лапаротомію. Інтраопераційні ускладнення спостерігались у 11,11 % хворих. Віддалені результати простежено у 90,74 % хворих. Якість життя хворих згідно з опитувальником GERD-HRQL достовірно покращилась у віддаленому післяопераційному періоді (р <0,001). Хороші результати були відзначені у 91,84 % пацієнтів. Третя операція була необхідною у 5,6 % хворих. Висновки. Повторні лапароскопічні антирефлюксні операції являються складними в технічному плані оперативними втручаннями і повинні виконуватись хірургами з великим досвідом в сфері антирефлюксної хірургії. Лапароскопічні антирефлюксні операції забезпечують хороші віддалені результати у 90 % хворих. uk_UA
dc.description.abstract The purpose was to study the features and results of redo laparoscopic antireflux surgery in our clinic. Materials and methods. For the period from 2008 to 2019, in our clinic, laparoscopic antireflux operations were performed in 1164 patients. 54 patients underwent laparoscopic reoperation during the study period based on the following indications: recurrence of hiatal hernia (n = 38), recurrent reflux (n = 4), dysphagia (n = 8), severe pain (n = 5). All patients underwent repeated examinations in our clinic, telephone interviews, mailing of special questionnaires. All complaints were recorded, the quality of life was determined according to the GERD-HRQL questionnaire. Results. All redo operations were performed laparoscopically without conversion to laparotomy. Intraoperative complications were observed in 11.11 % of patients. Long-term follow up from 6 months to 6 years was observed in 90.74 % of patients. The quality of life of patients according to the GERD-HRQL questionnaire significantly improved in long-term follow-up (p <0.001). Good results were observed in 91.84 % of patients after redo operations. The third operation was needed in 5.6 % of patients. Conclusion. Redo laparoscopic antireflux operations are technically difficult surgical interventions, and should be performed by surgeons with big experience in the antireflux surgery. Laparoscopic antireflux surgery provide good long-term results in 90 % of patients. en
dc.description.abstract Целью настоящего исследования было изучение особенностей и результатов повторных лапароскопических антирефлюксных вмешательств в нашей клинике. Материалы и методы. За период с 2008 по 2019 г. в нашей клинике лапароскопические антирефлюксные операции были выполнены у 1164 больных. 54 пациентов подверглись лапароскопической повторной операции в течение периода исследования по поводу рецидива грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (n = 38), рецидива рефлюкса (n = 4), дисфагии (n = 8), выраженного болевого синдрома (n = 5). Все больные проходили повторные обследования в нашей клинике, были проведены телефонные интервью, рассылки специальных анкет. У пациентов фиксировались все жалобы, определялось качество жизни по опроснику GERD-HRQL. Результаты. Все повторные вмешательства были выполнены лапароскопически без конверсии в лапаротомию. Интраоперационные осложнения наблюдались у 11,11 % больных. Отдаленные результаты в сроке от 6 месяцев до 6 лет прослежены у 90,74 % больных. Качество жизни больных согласно с опросником GERD-HRQL достоверно улучшилось в отдаленные сроки наблюдения (р<0,001). Хорошие результаты были отмечены у 91,84 % пациентов после повторных операций. Третья операция понадобилась 5,6 % больным. Выводы. Повторные лапароскопические антирефлюксные операции являются сложными в техническом плане оперативными вмешательствами, и должны выполняться хирургами с большим опытом в сфере антирефлюксной хирургии. Лапароскопические антирефлюксные операции дают хорошие отдаленные результаты у 90,0 % больных. ru
dc.language.iso uk en
dc.subject повторні лапароскопічні антирефлюксні операції uk_UA
dc.subject фундоплікація uk_UA
dc.subject грижі стравохідного отвору діафрагми uk_UA
dc.subject redo laparoscopic antireflux surgery en
dc.subject fundoplication en
dc.subject hiatal hernia en
dc.subject повторные лапароскопические антирефлюксные операции ru
dc.subject фундопликация ru
dc.subject грыжи пищеводного отверстия диафрагмы ru
dc.title Повторні лапароскопічні антирефлюксні операції у пацієнтів з грижами стравохідного отвору діафрагми uk_UA
dc.title.alternative Redo laparoscopic antireflux surgery in patients with hiatal hernia en
dc.title.alternative Повторные лапароскопические антирефлюксные операции у пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы ru
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account