Аналіз надання стоматологічної допомоги дитячому населенню в умовах військового стану

Show simple item record

dc.contributor.author Рейзвіх, О. Е. uk
dc.contributor.author Іванов, В. С. uk
dc.contributor.author Дєньга, О. В. uk
dc.contributor.author Сухомейло, Д. О. uk
dc.contributor.author Шнайдер, С. А. uk
dc.contributor.author Reyzvikh, O. E. en
dc.contributor.author Ivanov, V. S. en
dc.contributor.author Denga, O. V. en
dc.contributor.author Sukhomeylo, D. O. en
dc.contributor.author Shnaider, S. A. en
dc.date.accessioned 2023-05-25T12:02:27Z
dc.date.available 2023-05-25T12:02:27Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Аналіз надання стоматологічної допомоги дитячому населенню в умовах військового стану / O. Е. Рейзвіх, В. С. Іванов, О. В. Дєньга та ін. // Вісник стоматології. 2023. Т. 47, № 1. С. 31–38. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/12904
dc.description.abstract 24 лютого 2022 року в Україні введено військовий стан, який диктує всій системі охорони здоров’я нові підходи в роботі щодо надання медичної, зокрема стоматологічної, допомоги як Збройним Силам України, так і цивільному населенню. Проблема надання стоматологічної допомоги полягає ще й у тому, що українське населення (зокрема діти, жінки, особи похилого віку) перебуває у тяжкому емоційному та психологічному стані, що потребує посилення психологічної допомоги населенню. Такої допомоги особливо потребують: особи, які є внутрішньо переміщеними; особи, які перебувають у місцях проведення активних бойових дій; українські біженці. Особливої актуальності набуває питання надання стоматологічної допомоги дітям, її забезпечення та спроможності не тільки у військовий час,але й в післявоєнний період відбудови України. Мета дослідження. Провести аналіз та узагальнити досвід надання стоматологічної допомоги дітям у ДУ «ІСЩЛХ НАМН» в умовах військового стану. Матеріали та методи. Проведено аналіз організаційного забезпечення стоматологічної допомоги; відпрацьовані форми первинної облікової документації № 039-2/о та № 039-3/о за 2022 рік, форма № 20 (річна) затверджена Наказом МОЗ України № 378 від 10 липня 2007 р. Результати. З 22 лютого 2022 року ДУ «ІСЩЛХ НАМН» не припиняла своєї діяльності, надаючи всі види стоматологічної допомоги як дітям, так і дорослим пацієнтам, включаючи профілактику, діагностику, лікування, протезування та лікування в умовах загального знеболення. За 2022 р. співробітниками ДУ «ІСЩЛХ НАМН» стоматологічна допомога надана 16928 дітям, з них 9166 первинних. Висновки. Досвід організації надання стоматологічної допомоги дітям в умовах військового стану, з одного боку, висвітлив проблеми стоматологічної допомоги до початку повномасштабного вторгнення, а з іншого – дозволив удосконалити рекомендації щодо алгоритму роботи окремих відділень та установи в екстремальних умовах. uk_UA
dc.description.abstract On February 24, 2022, martial law was introduced in Ukraine, which dictates new approaches to the entire healthcare system in providing medical, in particular dental, assistance to both the Armed Forces of Ukraine and the civilian population. The problem of providing dental care is also that the Ukrainian population (in particular, children, women, the elderly) is in a difficult emotional and psychological state, which requires strengthening psychological assistance to the population. Such assistance is particularly needed by: persons who are internally displaced; persons who are in places of active military operations; Ukrainian refugees. Of particular relevance is the issue of providing dental care to children, its provision and capacity not only in wartime,but also in the post-war period of reconstruction of Ukraine. Purpose of the study. To analyze and summarize the experience of providing dental care to children in the State Establishment "Institute of Dentistry and maxillofacial surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine" under martial law. Materials and methods. The analysis of organizational support for dental care was carried out; the forms of primary accounting documentation No. 039-2/O and No. 039-3/O for 2022 were worked out, Form No. 20 (annual) was approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 378 of July 10, 2007. Results. Since February 22, 2022, SE "IDMS NAMSU" has not stopped its activities, providing all types of dental care to both children and adult patients, including prevention, diagnosis, treatment, prosthetics and treatment under general anesthesia. In 2022, employees of SE "IDMS NAMSU" provided dental care to 16,928 children, including 9,166 primary ones. Conclusions. The experience of organizing the provision of dental care to children under martial law, on the one hand, highlighted the problems of dental care before the start of a full – scale invasion, and on the other-allowed us to improve the recommendations on the algorithm of work of individual departments and institutions in extreme conditions. en
dc.language.iso uk en
dc.subject військовий стан uk_UA
dc.subject стоматологічна допомога uk_UA
dc.subject діти uk_UA
dc.subject martial law en
dc.subject dental care en
dc.subject children en
dc.title Аналіз надання стоматологічної допомоги дитячому населенню в умовах військового стану uk_UA
dc.title.alternative Analysis of the provision of dental care to children under martial law en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account