Оклюзійні чинники ризику в розвитку м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів

Show simple item record

dc.contributor.author Макеєв, В. Ф. uk
dc.contributor.author Риберт, Ю. О. uk
dc.contributor.author Лабунець, В. А. uk
dc.contributor.author Пупін, Т. І. uk
dc.contributor.author Фецич, О. Ю. uk
dc.contributor.author Makeev, V. F. en
dc.contributor.author Rybert, Yu. A. en
dc.contributor.author Labunets, V. A. en
dc.contributor.author Pupin, T. I. en
dc.contributor.author Fetsych, A. Yu. en
dc.date.accessioned 2022-05-11T11:19:40Z
dc.date.available 2022-05-11T11:19:40Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Оклюзійні чинники ризику в розвитку м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів / В. Макеєв, Ю. Риберт, В. Лабунець та ін. // Вісник стоматології. 2021. № 115 (2). С. 85–93. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/11352
dc.description.abstract Не дивлячись на певні успіхи, які досягнуті у справі вдосконалення діагностики і впровадження у стоматологічну практику новітніх комплексних методів і тактики лікування дисфункцій скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС) на тлі оклюзійної і м’язевої інтерференції, основне питання клінічної пародонтології у сполученні з різними патологічними станами щелепно-лицевих сегментів не втрачає своєї актуальності дотепер і потребує подальших комплексних досліджень, спрямованих на оптимізацію лікувальнопрофілактичних заходів нейро-м’язової і суглобової дисфункції. Попри багаточисленні публікації, що присвячені дисфункції СНСЩ, відомості про етіологію, діагностику і патогенез цих симптомокомплексів залишаються вельми суперечливими. Мета – огляд джерел науково-медичної інформації щодо впливу оклюзійних чинників на розвиток м’язево-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів. Результати. З різних концепцій виникнення дисфункції СНЩС виділяють дві базові: міогенну і оклюзійноартикуляційну теорії. Прихильники міогенної теорії провідну роль у потогенезі захворювань СНЩС відводять парафункціональним станам жувальних м’язів. Проте серед представників міогенної концепції розвитку дисфункції СНЩС, немає єдиної думки щодо етіології парафункціональних порушень, також залишається до кінця не вирішеною діагностика функціональних змін СНЩС, ускладнених гіпертонусом жувальних м’язів на тлі травматичної оклюзії. Розглядаючи джерела науково-методичної інформації, що стосуються методів обстеження хворих з дисфункцією СНЩС, слід констатувати, що постійно відбувається їх вдосконалення, зумовлене як потребою клініки, так і розробкою чутливіших і сучасніших апаратів. Висновки. Сучасні методи дослідження, що з’явилися і активно упроваджувалися останніми роками, вимагають систематизації і оцінки їх ефективності для розробки алгоритмів діагностики у хворих зі скронево-нижньощелепними розладами. uk_UA
dc.description.abstract Despite some progress in improving of the diagnosis and implementation in dental practice of the latest comprehensive methods and tactics for the treatment of temporomandibular joint dysfunction (TMJ) on the background of occlusal and muscular interference, the main issue of clinical periodontology in conjunction with various pathologies maxillofacial segments don’t lose their relevance to date and require further comprehensive research aimed at optimizing treatment and prevention of neuro-muscular and joint dysfunction. Despite numerous publications about TMJ dysfunction, information on the etiology, diagnosis and pathogenesis of these symptom complexes remains highly contradictory. Purpose of the work. Review of sources of scientific and medical information on the influence of occlusive factors on the development of musculoskeletal dysfunction of the temporomandibular joints. Results. Of the various concepts of TMJ dysfunction, there are two basic ones: – myogenic and occlusalarticulatory theories. Proponents of the myogenic theory assign a leading role in the potogenesis of TMJ diseases to parafunctional States of the masticatory muscles. However, among the representatives of the myogenic concept of TMJ dysfunction development, there is no consensus on the etiology of parafunctional disorders, and the diagnosis of functional changes in the TMJ complicated by hypertonus of the masticatory muscles against the background of traumatic occlusion remains not fully resolved. Considering the sources of scientific and methodological information concerning the methods of examination of patients with TMJ dysfunction, it should be stated that their improvement is constantly taking place, due to both the need for the clinic and the development of more sensitive and modern devices. Conclusion. Modern research methods that have appeared and been actively implemented in recent years require systematization and evaluation of their effectiveness for the development of diagnostic algorithms in patients with temporomandibular disorders. en
dc.language.iso uk en
dc.subject чинники оклюзії uk_UA
dc.subject м’язево-суглобові розлади uk_UA
dc.subject скронево-нижньощелепний суглоб uk_UA
dc.subject occlusion factors en
dc.subject musculoskeletal disorders en
dc.subject temporomandibular joint en
dc.title Оклюзійні чинники ризику в розвитку м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів uk_UA
dc.title.alternative Occlusive risk factors for the development of musculoskeletal dysfunction of the temporomandibular joints en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account