Наукові статті. Кафедра дитячої хірургії

Наукові статті. Кафедра дитячої хірургії

 

Recent Submissions

 • Мельниченко, М. Г.; Квашніна, А. А.; Melnichenko, M. G.; Kvashnіna, А. А.; Мельниченко, М. Г.; Квашнина, А. А. (2016)
  Сполучнотканинна дисплазія може реалізуватися великою кількістю клінічних варіантів, і відповідно, надмірне післяопераційне спайкоутворення може бути розглянуте як один із проявів диспластико-залежних процесів. У ...
 • Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В.; Ткаченко, Л. П.; Melnichenko, M. G.; Antoniuk, V. V.; Tkachenko, L. P.; Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В.; Ткаченко, Л. П. (2016)
  У способі лікування післяопераційних інфільтратів черевної порожнини у дітей, оперованих з приводу апендикулярного перитоніту, шляхом використання антибіотиків та фізичних чинників на ділянку живота, відповідно до корисної ...
 • Переяслов, А. А.; Лосев, А. А.; Pereyaslov, A.; Losev, A. (2018)
  Синдром короткой кишки (СКК), возникающий после обширных резекций тонкой кишки, является основной причиной развития кишечной недостаточности у детей. СКК – это мультисистемное состояние, вызванное субоптимальной абсорбцией ...
 • Стоева, Т. В.; Джагиашвили, О. В.; Мельниченко, М. Г.; Федин, М. В.; Stoeva, T.; Dzhagiashvili, O.; Melnichenko, M.; Fedin, M. (2018)
  Цель исследования – оптимизация диагностики функциональных гастроинтестинальных расстройств (ФГИР) у детей с помощью метода эффективной сегментации. В основу работы положены данные из историй болезней 401 ребенка с болевым ...
 • Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В.; Melnichenko, M. G.; Antonyuk, V. V. (2018)
  Мета – підвищити ефективність лікування післяопераційних інтраабдомінальних інфільтратів (ПІІ) у дітей шляхом використання розробленої програми комплексного лікування. Накопичено досвід лікування 150 дітей з ПІІ. Проведено ...
 • Мельниченко, М. Г.; Діланян, І. Р.; Матвійчук, Л. П.; Клименко, А. М.; Меlnychenko, М. G.; Dilanyan, І. R.; Маtviychuk, L. P.; Кlymenko, А. М. (2019)
  Мета – оцінити можливість використання боратного скломатеріалу під час лікування трофічних ран у дітей з мієлодисплазією. Матеріали і методи. Представлено дані щодо 3 дітей, які у періоді новонародженості були оперовані з ...
 • Аплевич, В. М.; Горша, О. В.; Лосєв, О. О.; Aplevich, V. M.; Gorsha, O. V.; Losev, О. О.; Аплевич, В. М.; Горша, О. В.; Лосев, А. А. (2017)
  Мета – вивчити ефективність відновлювального лікування дітей старшого шкільного віку, хворих на ідіопатичний сколіоз (ІС) початкових стадій, при додатковому залученні кінезіотейпування та з урахуванням обтяження захворювання ...
 • Лосев, А. А.; Диланян, И. Р.; Сиволап, Н. В.; Самофалов, Д. А.; Коссей, А. В.; Белестов, И. С.; Гаврилишен, Н. Р.; Качковский, Ю. Е.; Горелик, В. В.; Losev, O.; Dilanyan, I.; Sivolap, N.; Samofalov, D.; Kossey, A.; Belestov, I.; Gavrilishen, N.; Kachkovskiy, Yu.; Gorelik, B.; Лосєв, О. О.; Діланян, І. Р.; Сіволап, Н. В.; Самофалов, Д. О.; Коссєй, О. В.; Бєлєстов, І. С.; Гаврілішен, Н. Р.; Качковський, Ю. Є.; Горелик, В. В. (2013)
  На основании анализа результатов лечения 92 новорожденных с использованием кишечных стом в Одесской областной детской клинической больнице выявлены наиболее частые осложнения стомирования, обобщены меры профилактики данных ...
 • Диланян, И. Р.; Лосев, А. А.; Самофалов, Д. А.; Белестов, И. С.; Чумак, Н. Ю.; Гаврилишен, Н. Р.; Качковский, Ю. Е.; Dilanyan, I.; Losev, A.; Samofalov, D.; Belestov, I.; Chumak, N.; Gavrilishen, N.; Kachkovskiy, Yu.; Діланян, І. Р.; Лосєв, О. О.; Самофалов, Д. О.; Бєлєстов, І. С.; Чумак, Н. Ю.; Гаврилішен, Н. Р.; Качковський, Ю. Є. (2015)
  Нарушение мезентериального кровообращения приводит к тяжелому течению основного заболевания и становится причиной летальних исходов в 80-100%. Проблемой является ранее выявление данного осложнения у новорожденных и детей ...
 • Лекан, Р. Й.; Бузовський, В. П.; Лекан, І. Р.; Lekan, R. I.; Buzovsky, V. P.; Lekan, I. R. (2018)
  Метою даної роботи є вибір тактики хірургічного лікування критичної КоА з гіпоплазією дистальної дуги аорти та супутніми інтракардіальними септальними аномаліями у новонароджених. У період з 2007 по 2017 рр. у відділенні ...
 • Лекан, Р. Й.; Бузовський, В. П.; Босенко, В. І.; Пєнгріна, І. О.; Лекан, І. Р.; Попсуйко, О. В.; Рудомьоткін, О. В.; Буряченко, І. Е.; Жеков, М. М.; Lekan, R.; Buzovskiy, V.; Bosenko, V.; Pengrina, I.; Lekan, I.; Popsuiko, A.; Rudometkin, O.; Buriachenko, I.; Zhekov, N.; Лекан, Р. И.; Бузовский, В. П.; Босенко, В. И.; Пенгрина, И. О.; Лекан, И. Р.; Попсуйко, А. В.; Рудометкин, О. В.; Буряченко, И. Е.; Жеков, Н. М. (2016)
  У відділенні серцево-судинної хірургії Одеської обласної клінічної лікарні в серпні 2015 року оперовано немовля зі спільним артеріальним стовбуром. Реконструкцію вихідного тракту правого шлуночка виконано власноруч створеним ...
 • Мельниченко, М. Г.; Елій, Л. Б.; Антонюк, В. В.; Melnichenko, M. G.; Eliy, L. B.; Antoniuk, V. V.; Мельниченко, М. Г.; Элий, Л. Б.; Антонюк, В. В. (2016)
  Вивчено можливість методу автоматичного групування в оцінці важкості запального процесу в дітей з апендикулярним перитонітом, деструктивною пневмонією, гострим гематогенним остеомієлитом. Було виділено 2 ступені, які ...
 • Лосєв, О. О.; Мельниченко, М. Г.; Діланян, І. Р.; Лосєва, К. О.; Антонюк, В. В.; Матвійчук, Л. П.; Правосудов, С. В.; Правосудов, О. С.; Белєстов, І. С.; Ткаченко, Л. П.; Гаврилишен, Н. Р.; Losev, О. О.; Melnychenko, M. H.; Dilanyan, I. R.; Loseva, K. O.; Antonyuk, V. V.; Matviichuk, L. P.; Pravosudov, S. V.; Pravosudov, O. S.; Belystov, I. S.; Tkachenko, L. P.; Gavrilyshen, N. R.; Лосев, А. А.; Мельниченко, М. Г.; Диланян, И. Р.; Лосева, Е. А.; Антонюк, В. В.; Матвийчук, Л. П.; Правосудов, С. В.; Правосудов, А. С.; Белестов, И. С.; Ткаченко, Л. П.; Гаврилишен, Н. Р. (2018)
  Імовірність потрапляння неодимових магнітів у шлунково-кишковий тракт (ШКТ) дітей дуже висока, однак досі немає єдиної тактики з їх вилучення: одні автори рекомендують вичікувати, інші наполягають на негайному ендоскопічному ...
 • Стоєва, Т. В.; Джагіашвілі, О. В.; Мельниченко, М. Г.; Гудзь, В. А.; Stoeva, T. V.; Dzhagiashvili, O. V.; Melnychenko, M. H.; Hudz, V. A.; Стоева, Т. В.; Джагиашвили, А. В.; Мельниченко, М. Г.; Гудзь, В. А. (2019)
  Вибір оптимального методу диференціальної діагностики абдомінального синдрому у дітей дотепер дискутується. Відомо, що первинний огляд та фізикальне обстеження є найбільш швидким, доступним та інформативним дослідженням ...
 • Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В.; Melnichenko, M. G.; Antonyuk, V. V.; Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В. (2018)
  Незважаючи на застосування сучасних методів діагностики та лікування гострих захворювань органів черевної порожнини, залишається актуальною проблема післяопераційних ускладнень при апендикулярному перитоніті, що коливається ...
 • Мельниченко, М. Г.; Ситнікова, В. О.; Квашніна, А. А.; Меlnychenko, М. G.; Sytnikova, V. О.; Кvashnina, А. А. (2018)
  Мета – вивчення впливу антиадгезивних гелів (ААГ) на основі гіалуронату натрію на формування інтраперитонеальних спайок в експерименті. Дослідження проведено на 45 статевозрілих щурах (самцях і самках) лінії Wistar масою ...
 • Мельниченко, М. Г.; Матвійчук, Л. П.; Антонюк, В. В.; Квашніна, А. А. (2018)
  Мета роботи: вивчити особливості перебігу хвороби Крона у дітей. Матеріал і методи. За період з 2003 по 2017 рр. у клініці дитячої хірургії перебували на лікуванні 5 пацієнтів із ХК, вік дітей коливався в межах 7–17 ...
 • Ніколаєва, Н. Г.; Мельниченко, М. Г.; Елій, Л. Б.; Nikolayeva, N. G.; Melnichenko, M. G.; Eliy, L. B.; Николаева, Н. Г.; Мельниченко, М. Г.; Элий, Л. Б. (2012)
  Мета роботи – розробити спосіб інтегральної оцінки стану дітей із дисплазією тазостегнових суглобів (ДТС) та визначити його переваги й недоліки. Проаналізовано результати дослідження та лікування 97 дітей віком від 3 до 6 ...
 • Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В.; Melnichenko, M. G.; Antonyuk, V. V.; Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В. (2018)
  Загальні принципи лікування дітей з післяопераційними інтраабдомінальними інфільтратами витікають із принципів лікування дітей з апендикулярним перитонітом та передбачають використання медикаментозних і преформованих ...
 • Мельниченко, М. Г.; Ситнікова, В. О.; Квашніна, А. А.; Melnychenko, M. H.; Sytnikova, V. O.; Kvashnina, A. A.; Мельниченко, М. Г.; Ситникова, В. А.; Квашнина, А. А. (2019)
  Мета роботи – оптимізація моделювання післяопераційних інтраабдомінальних спайок. Об’єкт дослідження – 17 статевозрілих щурів лінії Вістар обох статей і масою 200–250 г. Експериментальне моделювання післяопераційних ...

View more