Кафедра дитячої хірургії

Кафедра дитячої хірургії

Recent Submissions

 • Matsehora, N. A.; Omelian, L. P.; Melnychenko, M. G.; Gudz, V. A. (2018)
  One of the main components of the tuberculosis control program for children worldwide, as well as in Ukraine, BCG vaccination. It is proved that high-quality immunization reduces the incidence of tuberculosis by 7–10 times, ...
 • Мельниченко, М. Г.; Квашніна, А. А.; Melnichenko, M. G.; Kvashnіna, А. А.; Мельниченко, М. Г.; Квашнина, А. А. (2016)
  Сполучнотканинна дисплазія може реалізуватися великою кількістю клінічних варіантів, і відповідно, надмірне післяопераційне спайкоутворення може бути розглянуте як один із проявів диспластико-залежних процесів. У ...
 • Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В.; Ткаченко, Л. П.; Melnichenko, M. G.; Antoniuk, V. V.; Tkachenko, L. P.; Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В.; Ткаченко, Л. П. (2016)
  У способі лікування післяопераційних інфільтратів черевної порожнини у дітей, оперованих з приводу апендикулярного перитоніту, шляхом використання антибіотиків та фізичних чинників на ділянку живота, відповідно до корисної ...
 • Переяслов, А. А.; Лосев, А. А.; Pereyaslov, A.; Losev, A. (2018)
  Синдром короткой кишки (СКК), возникающий после обширных резекций тонкой кишки, является основной причиной развития кишечной недостаточности у детей. СКК – это мультисистемное состояние, вызванное субоптимальной абсорбцией ...
 • Стоева, Т. В.; Джагиашвили, О. В.; Мельниченко, М. Г.; Федин, М. В.; Stoeva, T.; Dzhagiashvili, O.; Melnichenko, M.; Fedin, M. (2018)
  Цель исследования – оптимизация диагностики функциональных гастроинтестинальных расстройств (ФГИР) у детей с помощью метода эффективной сегментации. В основу работы положены данные из историй болезней 401 ребенка с болевым ...
 • Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В.; Melnichenko, M. G.; Antonyuk, V. V. (2018)
  Мета – підвищити ефективність лікування післяопераційних інтраабдомінальних інфільтратів (ПІІ) у дітей шляхом використання розробленої програми комплексного лікування. Накопичено досвід лікування 150 дітей з ПІІ. Проведено ...
 • Мельниченко, М. Г.; Діланян, І. Р.; Матвійчук, Л. П.; Клименко, А. М.; Меlnychenko, М. G.; Dilanyan, І. R.; Маtviychuk, L. P.; Кlymenko, А. М. (2019)
  Мета – оцінити можливість використання боратного скломатеріалу під час лікування трофічних ран у дітей з мієлодисплазією. Матеріали і методи. Представлено дані щодо 3 дітей, які у періоді новонародженості були оперовані з ...
 • Аплевич, В. М.; Горша, О. В.; Лосєв, О. О.; Aplevich, V. M.; Gorsha, O. V.; Losev, О. О.; Аплевич, В. М.; Горша, О. В.; Лосев, А. А. (2017)
  Мета – вивчити ефективність відновлювального лікування дітей старшого шкільного віку, хворих на ідіопатичний сколіоз (ІС) початкових стадій, при додатковому залученні кінезіотейпування та з урахуванням обтяження захворювання ...
 • Лосев, А. А.; Диланян, И. Р.; Сиволап, Н. В.; Самофалов, Д. А.; Коссей, А. В.; Белестов, И. С.; Гаврилишен, Н. Р.; Качковский, Ю. Е.; Горелик, В. В.; Losev, O.; Dilanyan, I.; Sivolap, N.; Samofalov, D.; Kossey, A.; Belestov, I.; Gavrilishen, N.; Kachkovskiy, Yu.; Gorelik, B.; Лосєв, О. О.; Діланян, І. Р.; Сіволап, Н. В.; Самофалов, Д. О.; Коссєй, О. В.; Бєлєстов, І. С.; Гаврілішен, Н. Р.; Качковський, Ю. Є.; Горелик, В. В. (2013)
  На основании анализа результатов лечения 92 новорожденных с использованием кишечных стом в Одесской областной детской клинической больнице выявлены наиболее частые осложнения стомирования, обобщены меры профилактики данных ...
 • Диланян, И. Р.; Лосев, А. А.; Самофалов, Д. А.; Белестов, И. С.; Чумак, Н. Ю.; Гаврилишен, Н. Р.; Качковский, Ю. Е.; Dilanyan, I.; Losev, A.; Samofalov, D.; Belestov, I.; Chumak, N.; Gavrilishen, N.; Kachkovskiy, Yu.; Діланян, І. Р.; Лосєв, О. О.; Самофалов, Д. О.; Бєлєстов, І. С.; Чумак, Н. Ю.; Гаврилішен, Н. Р.; Качковський, Ю. Є. (2015)
  Нарушение мезентериального кровообращения приводит к тяжелому течению основного заболевания и становится причиной летальних исходов в 80-100%. Проблемой является ранее выявление данного осложнения у новорожденных и детей ...
 • Лекан, Р. Й.; Бузовський, В. П.; Лекан, І. Р.; Lekan, R. I.; Buzovsky, V. P.; Lekan, I. R. (2018)
  Метою даної роботи є вибір тактики хірургічного лікування критичної КоА з гіпоплазією дистальної дуги аорти та супутніми інтракардіальними септальними аномаліями у новонароджених. У період з 2007 по 2017 рр. у відділенні ...
 • Лекан, Р. Й.; Бузовський, В. П.; Босенко, В. І.; Пєнгріна, І. О.; Лекан, І. Р.; Попсуйко, О. В.; Рудомьоткін, О. В.; Буряченко, І. Е.; Жеков, М. М.; Lekan, R.; Buzovskiy, V.; Bosenko, V.; Pengrina, I.; Lekan, I.; Popsuiko, A.; Rudometkin, O.; Buriachenko, I.; Zhekov, N.; Лекан, Р. И.; Бузовский, В. П.; Босенко, В. И.; Пенгрина, И. О.; Лекан, И. Р.; Попсуйко, А. В.; Рудометкин, О. В.; Буряченко, И. Е.; Жеков, Н. М. (2016)
  У відділенні серцево-судинної хірургії Одеської обласної клінічної лікарні в серпні 2015 року оперовано немовля зі спільним артеріальним стовбуром. Реконструкцію вихідного тракту правого шлуночка виконано власноруч створеним ...
 • Мельниченко, М. Г.; Елій, Л. Б.; Антонюк, В. В.; Melnichenko, M. G.; Eliy, L. B.; Antoniuk, V. V.; Мельниченко, М. Г.; Элий, Л. Б.; Антонюк, В. В. (2016)
  Вивчено можливість методу автоматичного групування в оцінці важкості запального процесу в дітей з апендикулярним перитонітом, деструктивною пневмонією, гострим гематогенним остеомієлитом. Було виділено 2 ступені, які ...
 • Лосєв, О. О.; Мельниченко, М. Г.; Діланян, І. Р.; Лосєва, К. О.; Антонюк, В. В.; Матвійчук, Л. П.; Правосудов, С. В.; Правосудов, О. С.; Белєстов, І. С.; Ткаченко, Л. П.; Гаврилишен, Н. Р.; Losev, О. О.; Melnychenko, M. H.; Dilanyan, I. R.; Loseva, K. O.; Antonyuk, V. V.; Matviichuk, L. P.; Pravosudov, S. V.; Pravosudov, O. S.; Belystov, I. S.; Tkachenko, L. P.; Gavrilyshen, N. R.; Лосев, А. А.; Мельниченко, М. Г.; Диланян, И. Р.; Лосева, Е. А.; Антонюк, В. В.; Матвийчук, Л. П.; Правосудов, С. В.; Правосудов, А. С.; Белестов, И. С.; Ткаченко, Л. П.; Гаврилишен, Н. Р. (2018)
  Імовірність потрапляння неодимових магнітів у шлунково-кишковий тракт (ШКТ) дітей дуже висока, однак досі немає єдиної тактики з їх вилучення: одні автори рекомендують вичікувати, інші наполягають на негайному ендоскопічному ...
 • Стоєва, Т. В.; Джагіашвілі, О. В.; Мельниченко, М. Г.; Гудзь, В. А.; Stoeva, T. V.; Dzhagiashvili, O. V.; Melnychenko, M. H.; Hudz, V. A.; Стоева, Т. В.; Джагиашвили, А. В.; Мельниченко, М. Г.; Гудзь, В. А. (2019)
  Вибір оптимального методу диференціальної діагностики абдомінального синдрому у дітей дотепер дискутується. Відомо, що первинний огляд та фізикальне обстеження є найбільш швидким, доступним та інформативним дослідженням ...
 • Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В.; Melnichenko, M. G.; Antonyuk, V. V.; Мельниченко, М. Г.; Антонюк, В. В. (2018)
  Незважаючи на застосування сучасних методів діагностики та лікування гострих захворювань органів черевної порожнини, залишається актуальною проблема післяопераційних ускладнень при апендикулярному перитоніті, що коливається ...
 • Мельниченко, М. Г.; Ситнікова, В. О.; Квашніна, А. А.; Меlnychenko, М. G.; Sytnikova, V. О.; Кvashnina, А. А. (2018)
  Мета – вивчення впливу антиадгезивних гелів (ААГ) на основі гіалуронату натрію на формування інтраперитонеальних спайок в експерименті. Дослідження проведено на 45 статевозрілих щурах (самцях і самках) лінії Wistar масою ...
 • Мельниченко, М. Г.; Матвійчук, Л. П.; Антонюк, В. В.; Квашніна, А. А. (2018)
  Мета роботи: вивчити особливості перебігу хвороби Крона у дітей. Матеріал і методи. За період з 2003 по 2017 рр. у клініці дитячої хірургії перебували на лікуванні 5 пацієнтів із ХК, вік дітей коливався в межах 7–17 ...
 • Ніколаєва, Н. Г.; Мельниченко, М. Г.; Елій, Л. Б.; Nikolayeva, N. G.; Melnichenko, M. G.; Eliy, L. B.; Николаева, Н. Г.; Мельниченко, М. Г.; Элий, Л. Б. (2012)
  Мета роботи – розробити спосіб інтегральної оцінки стану дітей із дисплазією тазостегнових суглобів (ДТС) та визначити його переваги й недоліки. Проаналізовано результати дослідження та лікування 97 дітей віком від 3 до 6 ...
 • Melnychenko, M.; Gudz, V.; Antonyuk, V.; Мельниченко, М. Г.; Гудзь, В. А.; Антонюк, В. В. (2018)
  Among treatment methods of omentitis in children are applied incisions on the altered omentum and its drainage, classical resection, conservative therapy, etc. These methods do not prevent the occurrence of complications ...

View more