Відновлення функціональної активності ендометрія у безплідних жінок з невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Show simple item record

dc.contributor.author Саєнко, Алла Іванівна
dc.contributor.author Саенко, А. И.
dc.contributor.author Saenko, A. I.
dc.date.accessioned 2017-08-01T11:26:43Z
dc.date.available 2017-08-01T11:26:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Саєнко, Алла Іванівна. Відновлення функціональної активності ендометрія у безплідних жінок з невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / А. І. Саєнко ; Одес. нац. мед. ун-т, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - О. : [б. и.], 2015. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/450
dc.description.abstract У дисертації наведено нове розв’язання актуального завдання сучасної гінекології– підвищення ефективності лікування безпліддя в програмі допоміжних репродуктивних технологій(ДРТ). Об’єктом дослідження став функціональний стан ендометрія у 140 пацієнток гарних відповідачів з невдалими спробами ДРТ в анамнезі і30 умовно гінекологічно та соматично здорових жінок репродуктивного віку. Використані клініко-анамнестичні, полімеразної ланцюгової реакції, ультразвукові, гістероскопічні, радіоімунологічні, імуноферментні, цитофлюорометричні, морфологічні, імуногістохімічні, скануючої електронної мікроскопії, статистичні методи дослідження. На підставі вивчення загального імунного статусу, особливостей експресії ендометріальних рецепторів до стероїдних гормонів, формування піноподій, секреції молекул імплантації, загального лейкоцитарного антигену та натуральних кілерних клітин в ендометрії, місцевої імунної, проліферативної та апоптотичної реактивності розроблена та впроваджена схема діагностики та корекції функціонального стану ендометрія, що привело до підвищення кількості випадків настання вагітності та закінчення вагітності пологами. uk_UA
dc.description.abstract В диссертации приведено новое решение актуальной задачи современной гинекологии – повышение эффективности лечения бесплодия в программе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Для решения поставленной задачи автором проведено выявление особенностей эндометриальных рецепторов стероидных гормонов; изучен характер пиноподий и секреции эндометрием молекул имплантации; исследовано состояние системной иммунореактивности и местного иммунитета в эндометрии; оценена целесообразность иммуногистохимического определения синдекана-1 в эндометрии при диагностике хронического эндометрита; определены особенности процессов пролиферации и апоптоза в эндометрии у пациенток с неудачными попытками ВРТ. Разработаны схема патогенеза арецептивности эндометрия; схема диагностики и коррекции функционального состояния эндометрия у пациенток с неудачными попытками ВРТ, оценена ее эффективность. ru
dc.description.abstract The thesis shows the new solution actual problem of modern gynecology – improving fertility treatment in IVF program. The object of the study was the functional state of the endometrium in 140 patients good defendants with failed IVF attempts in history and 30 gynecological and somatic healthy women of reproductive age. Clinical and medical history, polymerase chain reaction, ultrasonic, hysteroscopic, radioimmunological, іmmunoassay, сytoflyuorometrycal, morphological, immunohistochemical, scanning electron microscopy, statistical methods used. Based on the study of general immune status, characteristics expression of endometrial receptors for steroid hormones, formation pinopodes secretion of molecules implantation, total leukocyte antigen and the natural killer cells in the endometrium, local immune, proliferative and apoptotic responsiveness developed and implemented a scheme of diagnosis and correction of functional state of the endometrium, which led to an increase in the incidence of pregnancy and ending pregnancy leave.
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject безпліддя uk_UA
dc.subject допоміжні репродуктивні технології uk_UA
dc.subject невдалі спроби uk_UA
dc.subject функціональний стан ендометрія uk_UA
dc.subject діагностика uk_UA
dc.subject лікування uk_UA
dc.subject infertility uk_UA
dc.subject assisted reproductive technology failures uk_UA
dc.subject functional state of the endometrium uk_UA
dc.subject diagnosis uk_UA
dc.subject treatment. uk_UA
dc.subject бесплодие uk_UA
dc.subject вспомогательные репродуктивные технологии uk_UA
dc.subject неудачные попытки uk_UA
dc.subject функциональное состояние эндометрия uk_UA
dc.subject диагностика uk_UA
dc.subject лечение uk_UA
dc.title Відновлення функціональної активності ендометрія у безплідних жінок з невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук uk_UA
dc.title
dc.title.alternative Restoring of the endometrium functional activity in infertile women with unsuccessful attempts of assisted reproductive technologies uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account