2008. № 3. Одеський медичний журнал

2008. № 3. Одеський медичний журнал

 

Recent Submissions

 • Карпенко, Ю. І.; Кіструга, П. В.; Шипулін, П. П.; Карпенко, Ю. И.; Киструга, П. В.; Шипулин, П. П. (ОНМедУ, 2008)
  Науковцями і лікарями-клініцистами набуто найціннішого досвіду в Україні з лікування тахіаритмій із використанням навігаційної системи електроанатомічного картування серця в тривимірному просторі (більше 400 операцій). ...
 • Венгер, В. Ф.; Поливода, А. Н. (ОНМедУ, 2008)
  На протяжении 70 лет продолжается тесное сотрудничество коллективов кафедры травматологии, ортопедии и ВМХ Одесского медицинского университета и Одесской областной клинической больницы. Это способствует совершенствованию ...
 • Пухлік, С. М.; Тітаренко, О. В.; Довженко, В. В.; Пухлик, С. М.; Титаренко, О. В.; Довженко, В. В. (ОНМедУ, 2008)
  Колектив кафедри оториноларингології всі роки роботи в Одеській обласній клінічній лікарні, як і в усіх ЛОР-клініках міста, плідно співпрацював із лікарями відділень. Як одна команда, з повною самовіддачею та відданістю ...
 • Костєв, Ф. І.; Ухаль, М. І.; Kostyev, F. I.; Ukhal, M. I.; Костев, Ф. И.; Ухаль, М. И. (ОНМедУ, 2008)
  Міжнародне співробітництво надало нового імпульсу в розвитку ендоскопічної урології, малоінвазивних хірургічних втручань, а участь у спільних програмах з інфекційного контролю позитивно вплинула на лікування ранової інфекції ...
 • Чуєв, П. М.; Владика, А. С.; Басенко, І. Л.; Каташинська О. Ю.; Tchuyev, P. M.; Vladika, A. S.; Basenko, I. L.; Katashinsky, O. Yu.; Чуев, П. Н.; Владыка, А. С.; Басенко, И. Л.; Каташинский, О. Ю. (ОНМедУ, 2008)
  Завдання кафедри різноманітні. Це, насамперед, навчання студентів найважливішим навичкам з інтенсивної терапії невідкладних станів, підготовка лікарів-анестезіологів у інтернатурі, загальне та передатестаційне удосконалення ...
 • Сон, А. С.; Хомицкая, Т. В.; Клаупик, Л. Э.; Хрущ, А. В.; Аксёнов, В. В.; Son, A. S.; Khomitskaja, T. V.; Klaupik, L. E.; Khrushch, A. V.; Aksyonov, V. V. (ОНМедУ, 2008)
  Под руководством организационно-методического отдела Областной клинической больницы сотрудниками клиники проводилась большая организационно-методическая работа (методические письма, инструкции по диагностике и лечению ...
 • Соколов, В. М.; Ситнікова, О. С.; Sokolov, V. М.; Sitnikova, O. S.; Соколов, В. Н.; Ситникова, Е. С. (ОНМедУ, 2008)
  З кінця 60-х рр. XX ст. за ініціативою проф. Є. Д. Дубового колектив кафедри включився в розробку питань застосування радіоактивних ізотопів у комплексі діагностики та лікування захворювань.
 • Поляков, А. Е.; Левченко, Е. М.; Мартынова, Н. Г.; Polyakov, A. Ye.; Levchenko, Ye. M.; Martynova, N. G.; Smolyanoy, A. P. (ОНМедУ, 2008)
  Благодаря усилиям талантливых клиницистов была заложена мощная основа для развития одесской школы терапевтов.Новоотстроенные лаборатории и клиники были оснащены новейшим оборудованием и на тот момент времени полностью ...
 • Аряев, Н. Л.; Мерикова, Н. Л.; Посохова, С. П.; Aryayev, N. L.; Merikova, N. L.; Posokhova, S. P. (ОНМедУ, 2008)
  В статье отражены основные этапы создания и развития родильного дома и перинатального центра Одесской областной клинической больницы. Показано тесное профессиональное и творческое содружество кафедры акушерства и гинекологии ...
 • Грубник, В. В.; Кошель, Ю. Н.; V. V. Grubnik; Koshel, Yu. N. (ОНМедУ, 2008)
  В настоящее время основное научное направление деятельности кафедры — разработка и внедрение новых методов эндоскопических, лапароскопических и торакоскопических операций. Совместно с акад. В. Н. Запорожаном было издано ...
 • Галич, С. Р.; Гуменюк, Л. Й.; Galych, S. R.; Gumenyuk, L. Y.; Галич, С. Р.; Гуменюк, Л. И. (ОДМУ, 2008)
  Двадцятип’ятирічна історія та реалії сьогодення свідчать про те, що на базі Обласної клінічної лікарні нині функціонує потужний лікувально-профілактичний комплекс для надання висококваліфікованої та спеціалізованої ...
 • Лапай, В. С.; Полясний, В. О.; Баязітов, М. Р.; Lapay, V. S.; Polyasniy, V. O.; Bayazitov, М. R.; Streltsova, S. P. (ОНМедУ, 2008)
  Метою даної роботи було узагальнення аналітичних даних щодо ефективності подання медичної допомоги пацієнтам на базі ООКЛ і визначення подальших шляхів її розвитку.
 • Калинчук, С. В.; Кресюн, В. Й.; Kalinchuk, S. V.; Kresyun, V. Y.; Калинчук, С. В.; Кресюн, В. И. (ОНМедУ, 2008)
  Перспективи розвитку високоспеціалізованої медичної допомоги в Обласній клінічній лікарні пов’язані з ефективним використанням кадрового та матеріально-технічного ресурсу, створення центрів для лікування соціально значущих ...
 • Запорожан, В. М.; Асмолов, О. К.; Zaporozhan, V. M.; Аsmоlоv, O. К.; Запорожан, В. Н.; Асмолов, А. К. (ОНМедУ, 2008)
  Результатом плідної співпраці співробітників кафедр Одеського державного медичного університету й Обласної клінічної лікарні стало впровадження в практику охорони здоров’я чисельних винаходів і раціоналізаторських пропозицій ...
 • Сон, А. С.; Гончарук, О. О.; Солодовніков, В. І.; Son, A. S.; Goncharuk, O. O.; Solodovnikov, V. I.; Сон, А. С.; Гончарук, Е. А.; Солодовников, В. И. (ОНМедУ, 2008)
  Метою нашої роботи була оцінка якості життя (ЯЖ) хворих у ранньому післяопераційному періоді після поперекової мікродискектомії на грунті вивчення рівня тривоги й депресії та їх кореляції з виразністю больового синдрому ...
 • Татарина, О. В.; Шутурминский, В. Г.; Tatarina, O. V.; Shuturminskiy, V. G. (ОНМедУ, 2008)
  В нашей стране проблеме изучения состояния тканей полости рта и особенностей протезирования, ухода за протезами посвящено мало работ. Именно поэтому целью нашего исследования стало изучение состояния твердых и мягких тканей ...
 • Годлевський, Л. С.; Смірнов, І. В.; Коболєв, Є. В.; Godlevsky, L. S.; Smirnov, I. V.; Kobolyev, Ye. V.; Годлевский, Л. С.; Смирнов, И. В.; Коболев, Е. В. (ОНМедУ, 2008)
  Метою нашої роботи було вивчення особливостей перебігу епілептичного синдрому, викликаного пеніциліном на фоні застосування ЛПС за умови попереднього впливу на головний мозок ТМП, а також ЕП палеоцеребелярної кори.
 • Галкін, Б. М.; Нікітін, О. В.; Філіпова, Т. О.; Сейфулліна, І. Й.; Шматкова, Н. В.; Galkin, B. M.; Nikitin, O. V.; Filipova, T. O.; Seyfullina, I. Y.; Shmatkova, N. V.; Галкин, Б. Н.; Никитин, А. В.; Филиппова, Т. О.; Сейфуллина, И. И.; Шматкова, Н. В. (ОНМедУ, 2008)
  Метою дослідження було вивчення впливу комплексів Ge (IV) із саліцилальгідразоном 3-хлорбензойної кислоти та з саліцилальгідразоном 4-нітробензойної кислоти на вміст прозапальних цитокінів — ФНП-α, ІФН-γ;протизапального ...
 • ОНМедУ (ОНМедУ, 2008)